Projektet

Projekt Björsta är ett utvecklingsprojekt bestående av drygt 80 bostadsbyggrätter  i kombination med en kommersiell byggrätt i Björsta, cirka fem kilometer norr om Nynäshamn. Byggrätterna är belägna längs Nynäshamnsvägen med närhet till buss samt vacker skogsomgivning intill sjön Älvviken.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 20 november 2017.

Bostadsbyggrätter

Byggrätterna omfattar cirka 80 småhus i form av friliggande hus men även rad- och parhus i flexibel utformning.

Ingen volymstudie har tagits fram för Byggrätterna men utifrån detaljplanen föreslås bostäder med en huvudbyggnad och tillhörande garage eller carport per fastighet. Bebyggelsen uppförs i en till två våningar med en boarea om mellan 115-185 kvadratmeter.

Parkeringsnormen för bostäder är 12 parkeringsplatser per 1 000 kvadratmeter boarea.

Verksamhetsområdet

I planområdets sydvästra del, utmed väg 545 får fastigheten inte bebyggas med bostäder. Istället planeras ett verksamhetsområde med en tomtareal om cirka 5 000 kvadratmeter som får bebyggas med en byggnadsarea om 2 000 kvadratmeter och en byggnadshöjd på 8 meter. Verksamhetsbyggnaden, som får innehålla handel, kontor, lager samt icke störande småindustri, kommer verka som ett bullerskydd för bostädena. Högsta byggnadshöjd uppgår till åtta meter.